Eğitimlerİşveren, 15.05.2013 tarihli resmi gazatede çıkan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlar.

Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır:
 

a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.

b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.

c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa.

 

İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.

 

Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

 

İşyerinde Çalışanların Almaları Gereken Eğitimler

 

1)Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

2) Geçici ve belirli süreli işlerde eğitim

3) Yangın Eğitimi

4) İşlere Yönelik Özel Eğitim

5) Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Eğitim

6) Kanserojen Ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Eğitim

7) Asbestle Çalışmalarda Eğitim

8) Makine Koruyucuları İle İlgili Eğitim

9) Gürültülü Ortam Çalışmalarında Eğitim

10) Titreşimli Ortam Çalışmalarında Eğitim

11) Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Eğitim

12) Elle Taşıma İşlerinde Eğitim

13) İlkyardım Eğitimi

14) Hijyen Eğitimi

15) Ergonomi Eğitimi

16) Yüksekte Çalışma Eğitimi

 

Asıl işveren  alt işveren ilişkisi bulunan işyerlerinde, alt işverenin çalışanlarına verilen eğitimlerinden asıl işveren alt işverenle birlikte sorumludur.